Skip to main content

Phần mềm mã nguồn mở - K56

Danh sách chia nhóm làm bài tập:
https://drive.google.com/file/d/1XZ6ivfjuoxU2hldxXrhRdWdrRrUVdv1E/view?usp=sharing

Các nhóm đều tìm hiểu cách sử dụng Github, cài đặt và sử dụng VirtualBox, VMWare.

Nhóm 4 chuẩn bị trình bày sử dụng Github. (Thái Sơn)
Nhóm 6 chuẩn bị trình bày cách sử dụng VirtualBox. (Trọng)
Nhóm 8 Giới thiệu và trình bày cách sử dụng XAMPP. (Tướng)
Nhóm 1 Giới thiệu về PhPMyAdmin quản trị MySQL (Mại)

Download
Virtualboox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
VMWare: https://drive.google.com/file/d/1-EpxbyaAFFnkf0sTbZasT9qQ68ke3cFo/view?usp=sharing
Ubuntu vmdk: https://www.osboxes.org/ubuntu/#ubuntu-14_04-vmware
Tài liệu Linux: https://drive.google.com/drive/folders/12MeviryTPAdE8uT5bgBEDHbe_m7-zJ0K?usp=sharing

Bài Thực hành 1,2
https://drive.google.com/file/d/1AzBRgnrSS3oC_QWPyjJhS6MqFr0wH2kz/view?usp=sharing

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing

Bài thực hành 5:
- Nghiên cứu slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN 
- Chạy các ví dụ mẫu trong slide
- Viết các trang PHP thực hiện tính toán và in ra kết quả sau:

  • s = 1 + 2 + 3 + … +2019
  • s = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/2019
  • s = 2 + 4 + 6 + … + 2*2019
  • Tính s = 40!
  • Kiểm tra 2019 có phải là số nguyên tố hay khôngDanh sách đề tài bài tập nhóm HP
TT Đề tài
1 Tìm hiểu xây dựng themes cho Wordpress
2 Tổng hợp link với Kliqqi
3 website sử dụng Joomla
4 Tìm hiểu woocommerce plugin wordpress
5 Hệ thống quản lý khóa học với Moodle
6 Xây dựng mạng xã hội với nền tảng Dolphin
7 Hệ thống học trực tuyến với Chamilo
8 Tìm hiểu Laravel và ứng dụng
9 Tìm hiểu Django và ứng dụng
10 MediaWiki
11 pH7CMS Social Dating
12 4images
13 ownCloud
14 Plumi Video streaming
15 Mail server 
16 Tự đề xuất
https://www.opensourcecms.com/social-dating/

Comments

Popular posts from this blog

Bài thực hành PM Mã nguồn mở

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing


                                          BÀI THỰC HÀNH 5
- Nghiên cứu slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN
- Chạy các ví dụ mẫu trong slide
- Viết các trang PHP thực hiện tính toán và in ra kết quả sau:

s = 1 + 2 + 3 + … +2019s = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/2019s = 2 + 4 + 6 + … + 2*2019Tính s = 40!Kiểm tra 2019 có phải là số nguyên tố hay không
BÀI THỰC HÀNH 6
Chạy các ví dụ mẫu trong slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN

Bài 1: $mang1 = array(360,310,310,330,313,375,456,111,256); $mang2 = array(350,340,356,

Tài liệu bài giảng và bài tập