Skip to main content

Tài liệu bài giảng và bài tập

Link download tài liệu:

 • Lịch học thực hành: Từ 09/10/2017 đến 31/12/2017: Thứ 7 tiết 7,8,9,10 (TH), Phòng máy 06 (KTCN 502) KTCN, Lê Quốc Anh

 • Tin học nhóm ngành Nông-Lâm-Ngư và Môi trường _ K57_Cơ sở 2_2017-2018_HK1

 • Lớp trưởng: 
  Phan Tuấn Anh 01644742255  
  tuananh57k1@gmail.com
 • VƯƠNG THỊ THỤC CHINH  00983650064

 • Tin học _K58_ Giáo dục thể chất


 • 2016-2017: LTr: A. Lê Ngọc Minh

 • Tin học nhóm ngành KHXH&NV


 •  Tin học nhóm ngành SP Xã hội

  •  Lớp trưởng GDQP-AN Cơ sở 2 (2016-2017):
   LÊ VĂN HÙNG, 165TDV600325, 01634740019
 • Phát triển ứng dụng Mã nguồn mở

 • Link:
 • Chương 3:
                               Ch3_01: https://goo.gl/tcHnxa
                               Ch3_02: https://goo.gl/spE41S
                               Ch3_03: https://goo.gl/Qm1uXU
                               Ch3_04: https://goo.gl/kCxDms 
                                              Bài tập MySQL:  Tại đây nộp trước 04/04

                               Ch3_05_php1https://goo.gl/ThnGpN
                                              Code_Demo: https://goo.gl/EfSa8F
                               Ch3_05_php2_include_cookie_session: https://goo.gl/VUhVha
                               Ch3_05_php3_php_MySQL: https://goo.gl/Szt3Mt
 • Tài liệu bổ sung:
 •  Notepad ++
                                    https://notepad-plus-plus.org/repository/7.x/7.4.2/npp.7.4.2.Installer.exe


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bài thực hành PM Mã nguồn mở

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing


                                          BÀI THỰC HÀNH 5
- Nghiên cứu slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN
- Chạy các ví dụ mẫu trong slide
- Viết các trang PHP thực hiện tính toán và in ra kết quả sau:

s = 1 + 2 + 3 + … +2019s = 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/2019s = 2 + 4 + 6 + … + 2*2019Tính s = 40!Kiểm tra 2019 có phải là số nguyên tố hay không
BÀI THỰC HÀNH 6
Chạy các ví dụ mẫu trong slide Chương 3_05 https://goo.gl/ThnGpN

Bài 1: $mang1 = array(360,310,310,330,313,375,456,111,256); $mang2 = array(350,340,356,

Phần mềm mã nguồn mở - K56

Danh sách chia nhóm làm bài tập:
https://drive.google.com/file/d/1XZ6ivfjuoxU2hldxXrhRdWdrRrUVdv1E/view?usp=sharing

Các nhóm đều tìm hiểu cách sử dụng Github, cài đặt và sử dụng VirtualBox, VMWare.

Nhóm 4 chuẩn bị trình bày sử dụng Github. (Thái Sơn)
Nhóm 6 chuẩn bị trình bày cách sử dụng VirtualBox. (Trọng)
Nhóm 8 Giới thiệu và trình bày cách sử dụng XAMPP. (Tướng)
Nhóm 1 Giới thiệu về PhPMyAdmin quản trị MySQL (Mại)

Download
Virtualboox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
VMWare: https://drive.google.com/file/d/1-EpxbyaAFFnkf0sTbZasT9qQ68ke3cFo/view?usp=sharing
Ubuntu vmdk: https://www.osboxes.org/ubuntu/#ubuntu-14_04-vmware
Tài liệu Linux: https://drive.google.com/drive/folders/12MeviryTPAdE8uT5bgBEDHbe_m7-zJ0K?usp=sharing

Bài Thực hành 1,2
https://drive.google.com/file/d/1AzBRgnrSS3oC_QWPyjJhS6MqFr0wH2kz/view?usp=sharing

Bài thực hành 3,4
https://drive.google.com/file/d/1Z9sLSRB2G9MDV18z-aJMGp7XCNsmmWPn/view?usp=sharing